ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ

Το Επιμελητήριο Αχαΐας αποτελεί εταίρο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης "Προώθηση και διεθνοποίηση των τοπικών προϊόντων" με συμμετοχή στην υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων του Προγράμματος. Το κύρος, η εμπειρία, η δραστηριότητα και το εκτόπισμα του Επιμελητηρίου Αχαΐας ως Ένωση που εκπροσωπεί του εμπόρους, τους βιομηχάνους, τους βιοτέχνες και λοιπούς επαγγελματίες της περιφερειακής ενότητας (πρώην νομού) Αχαΐας, αποτελούν εξαιρετικά σημαντικούς παράγοντες για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος.

Δραστηριότητα του Επιμελητηρίου Αχαΐας
Το Επιμελητήριο Αχαΐας είναι από τα πρώτα Επιμελητήρια που ιδρύθηκαν στην χώρα μας. Συγκεκριμένα ιδρύθηκε στις 22 Μαΐου 1836 με διάταγμα του Όθωνα. Σήμερα το Επιμελητήριο Αχαΐας λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 2081/1992 και 3419/2005 προέρχεται δε από την συγχώνευση του πρώην Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Π.Δ. 153/1988. Είναι υποχρεωτικές Ενώσεις εμπόρων, βιομηχάνων, βιοτεχνών και επαγγελματιών που δρουν μέσα στην Περιφέρεια του κάθε Επιμελητηρίου που είναι ο Νομός. Είναι Ν.Π.Δ.Δ., προσφέρουν συμβουλευτικού χαρακτήρα υπηρεσίες προς το Κράτος και ασκούν αποκεντρωμένες διοικητικές υπηρεσίες που προσδιορίζονται από την πολιτεία. Επίσης ασκούν γνωμοδοτικό έργο δια της συμμετοχής εκπροσώπων τους σε διάφορες επιτροπές και συμβούλια. Μελετούν τα προβλήματα που απασχολούν την οικονομία της περιοχής δρώντας πάντα μέσα στα πλαίσια των γενικών συμφερόντων του Κράτους με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη και υποβοήθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις στο Επιμελητήριο είναι 21.600 και συγκεκριμένα στο Εμπορικό Τμήμα 7500, στο Επαγγελματικό Τμήμα 9000, στο Βιομηχανικό Τμήμα 100 και στο Βιοτεχνικό Τμήμα 5000.
Μαζί με άλλους κοινωνικούς φορείς και εκπροσώπους παραγωγικών τάξεων πρωτοστάτησε στην ίδρυση στην Πάτρα Πιστωτικού Συνεταιρισμού ο οποίος μετεξελίχθηκε σε Συνεταιριστική Τράπεζα με την επωνυμία "ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ".
" Ίδρυσε το ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ (BIC), σκοπός του οποίου είναι η υποστήριξη καινοτόμων ιδεών.
" Πρωτοστάτησε με άλλους Φορείς στη δημιουργία του Αυτοκινητοδρομίου στην Χαλανδρίτσα του Ν.Αχαΐας, ιδρύοντας προς τούτο την Α.Ε.
"ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ".
" Δημιούργησε την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ & ΔΥΤ.ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.
" Ίδρυσε το ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ.
" Ίδρυσε μαζί με το Δήμο Πατρών, τη Νομαρχία Αχαΐας, την ΤΕΔΚ, τον Εμπορικό - Εισαγωγικό Σύλλογο Πατρών και άλλους αναπτυξιακούς Φορείς την Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία "ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΧΑΪΑΣ", σκοπός της οποίας είναι η τουριστική προβολή της Αχαΐας.
" Μαζί με τα Επιμελητήρια Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαϊκή Τράπεζα και τον Εμπορικό Σύλλογο Πατρών, προχώρησαν στην ίδρυση του "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ".

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
Το Επιμελητήριο διοικείται σύμφωνα με τους Ν.2081/92 και 3419/2005 από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται ανά τετραετία από τα ταμειακώς ενήμερα μέλη του Επιμελητηρίου.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αποτελείται από 31 αιρετά μέλη και 10 εκ του Νόμου. Το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίζεται σε Τμήματα ήτοι Βιομηχανικό Τμήμα 4 έδρες, Βιοτεχνικό Τμήμα 9 έδρες, Εμπορικό Τμήμα 10 έδρες και Επαγγελματικό Τμήμα 8 έδρες. Από το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται πενταμελής Διοικητική Επιτροπή. Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόνιτσας θα είναι η βασική πηγή από την οποία η ΑΣ θα αντλήσει πληροφορίες για τις τοπικές επιχειρήσεις με τις οποίες θα έρθει σε επαφή.

Επικοινωνία: κος Κούστας Αθανάσιος, τηλ. 2610 274293 ...περισσότερα