ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

"Προώθηση και διεθνοποίηση των τοπικών προϊόντων ΑΧΑΪΑΣ"

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη (ΑΣ) "Προώθηση και διεθνοποίηση των τοπικών προϊόντων" προέκυψε από την συνεργασία επτά (7) φορέων με μεγάλη γνώση, εμπειρία, εγκυρότητα και αξιοπιστία, ο καθένας στον τομέα της δραστηριότητάς του.
Συντονιστής εταίρος του Έργου είναι η
DATA RESEARCH & CONSULTING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ,
ενώ ως Μέλη της Αναπτυξιακής Σύμπραξης συμμετέχουν:
το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ,
ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών (Ο.Λ.Π.Α.) Α.Ε.,
ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος (Σ.Β.Π.&Δ.Ε.),
ο Σύνδεσμος Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Δυτικής Ελλάδας (Σ.Τ.Ε.Δ.Ε.),
το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΔΑΦΝΗ
και
το EUROTEAM ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.

Η Α.Σ. σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα του Έργου, δηλαδή η πρόσβαση των ανέργων του πληθυσμού αναφοράς στην απασχόληση και την αγορά εργασίας. Η σύνθεση των εταίρων διασφαλίζει την απαραίτητη εμπειρία, πολυμορφία, πληρότητα, συμπληρωματικότητα, καταλληλότητα αλλά και αντιπροσωπευτικότητα των ευπαθών κοινωνικά ομάδων στις οποίες απευθύνονται οι δράσεις του Προγράμματος. Κάθε εταίρος συμμετέχει με την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων για τις οποίες διαθέτει εμπειρία και τεχνογνωσία. Ο συνυπολογισμός των αναγκών και των προβλημάτων των ωφελούμενων, των απαιτήσεων των προτεινόμενων δράσεων και των δυνατοτήτων μελλοντικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του Έργου αποτέλεσαν βασικά στοιχεία του σχεδιασμού του Έργου. Σε κάθε περίπτωση, η σύνθεση της Α.Σ. εγγυάται την επιτυχή ολοκλήρωση του Έργου και την επίτευξη του στόχου που συνοψίζεται στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και της προοπτικής απασχόλησης του πληθυσμού αναφοράς στον Δήμο Πατρών.