ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα ;
Η Πράξη αφορά σε ωφελούμενους που είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ. Επίσης απευθύνεται σε Νέους επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στην υπ' αριθμ. πρωτ. 1155 (κωδικός πρόσκλησης 076601) πρόσκληση της ΕΔΑ/ ΠΔΕ. Η πράξη έχει προγραμματιστεί για 80 ωφελούμενους οι οποίοι θα ανήκουν στην ομάδα στόχου των ανέργων που κατοικούν στην περιφερειακή ενότητα Αχαΐας και επιθυμούν να εξειδικευτούν στις μεθόδους ανάπτυξης εξωστρέφειας και τις νέες τεχνολογίες στη λειτουργία των τοπικών επιχειρήσεων με στόχο την είσοδο ή επανένταξή τους στην αγοράς εργασίας.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ποιές είναι οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα;
Το Πρόγραμμα αφορά σε όλους τους ανέργους που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, καθώς και σε νέους επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
- Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) υποχρεωτικά από την 02.01. 2011 και μετά.
- Δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα και όσοι έχουν προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος από την 01/01/2010 και μετά, δηλώνοντας ως έδρα την οικία τους, με την προϋπόθεση ότι από την 02/01/2011 και μετά, έχουν προβεί σε πρώτη μεταβολή έδρας σε ανεξάρτητο επαγγελματικό χώρο. Ως ημερομηνία έναρξης θα θεωρείται η πρώτη μεταβολή.
- Να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας τους, μεγαλύτερο των έξι (6) ετών από το χρόνο κτήσης του πτυχίου τους (για τις λοιπές κατηγορίες) ή της απόκτησης της ειδικότητας τους (για τους ιατρούς). Όταν στο χρονικό διάστημα των έξι (6) ετών περιλαμβάνεται χρόνος παρακολούθησης κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, ο χρόνος αυτός παρατείνει αντίστοιχα το όριο των έξι (6) ετών. Η ανωτέρω ρύθμιση δεν αφορά στους ιατρούς.
- Για τους πτυχιούχους αλλοδαπής το διάστημα των έξι (6) ετών υπολογίζεται από την αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ.
- Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ το διάστημα των έξι (6) ετών, υπολογίζεται από την λήψη του πτυχίου.
- Να έχουν ηλικία μέχρι 34 ετών, (έως την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους) πλην των ιατρών και των γυναικών νέων επιστημόνων, μητέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου και ανεξαρτήτως ειδικότητας που μπορούν να έχουν ηλικία μέχρι 42 ετών. Για όσους έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των 34 ετών, το όριο αυτό παρατείνεται αντίστοιχα κατά το χρονικό διάστημα που αφορά στις μεταπτυχιακές σπουδές. Κατά τον υπολογισμό της ηλικίας του ωφελούμενου θα λαμβάνεται υπόψη η τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους γεννήσεως του. Οι μεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού λαμβάνονται υπόψη εφόσον υπάρχει αναγνώριση τους από το ΔΟΑΤΑΠ.
- Στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα από την οικεία ΔΟΥ για το οικονομικό έτος της έναρξης δραστηριότητάς τους, το ατομικό εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των 12.000,00€. Ειδικά για τις κατηγορίες νέων επιστημόνων για τις οποίες απαιτείται πρακτική άσκηση για την απόκτηση ειδικότητας ή άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπως ιατροί, δικηγόροι κ.α.), η αμοιβή τους κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν υπολογίζεται ως εισόδημα προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα.
- Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους - Μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτής.
- Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και
- Ηλικιακά να είναι άνω των 18 ετών
- Να έχει γίνει εξατομικευμένη παρέμβαση και να έχει συνταχθεί Ατομικό Σχέδιο Δράσης,
- Να έχουν αποδεδειγμένα ενδιαφέρον για το αντικείμενο του έργου
- Να θέλουν να μπουν στην αγορά εργασίας (κρίνεται από το Ατομικό Σχέδιο Δράσης, τη συνέντευξη και τα τεστ προσωπικότητας),
Αν κάποιος υποψήφιος δεν καλύπτει τις προϋποθέσεις, δεν προκρίνεται στην επόμενη φάση της επιλογής, δηλαδή στην αξιολόγηση των κριτηρίων επιλογής.
Ποιά είναι τα κριτήρια της επιλογής;
Τα κριτήρια επιλογής των ωφελουμένων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι κυρίως κοινωνικά, οικονομικά και επαγγελματικά (προστατευόμενα μέλη, οικογενειακή κατάσταση, μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα, διάρκεια ανεργίας, κ.λπ.). Προσμετράται επίσης η προηγούμενη εργασιακή εμπειρία των υποψηφίων. Τέλος, αξιολογούνται κριτήρια γνώσεων, δεξιοτήτων και λοιπών προσόντων.