ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ (Ο.Λ.ΠΑ.) Α.Ε.

Ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών αποτελεί εταίρο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης "Προώθηση και διεθνοποίηση των τοπικών προϊόντων" με συμμετοχή στην υλοποίηση δράσεων δικτύωσης του Προγράμματος. Το εκτόπισμα και η εμπειρία του οργανισμού αποτελούν σημαντικό αρωγό στην προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

Δραστηριότητα του Οργανισμού Λιμένος Πατρών