ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Τ.Ε.Δ.Ε.)

Ο Σύνδεσμος Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Δυτικής Ελλάδας (Σ.Τ.Ε.Δ.Ε.) αποτελεί εταίρο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης "Προώθηση και διεθνοποίηση των τοπικών προϊόντων" με συμμετοχή στην υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων του Προγράμματος. Η παροχή της απαραίτητης τεχνογνωσίας καθώς και η εμπειρία του συνδέσμου σε θέματα δικτύωσης αλλά και ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τα οφέλη του Προγράμματος αποτελούν εξαιρετικά σημαντικούς παράγοντες για την επίτευξη των στόχων αυτού..

Δραστηριότητα του Συνδέσμου Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Δυτικής Ελλάδας