ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

1) ΣΤΟΧΟΣ

ποιός είναι ο στόχος του Προγράμματος;
Ο κύριος στόχος του Προγράμματος είναι η στήριξη των: " Ατόμων που είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ " Νέων επιστημόνων (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στην υπ' αριθμ. πρωτ. 1155 (κωδικός πρόσκλησης 076601) πρόσκληση της ΕΔΑ/ ΠΔΕ.

Γιατί επιλέχθηκαν οι ομάδες - στόχοι;
Ανεργοι - Το ποσοστό ανεργίας στην Π.Ε. Αχαΐας είναι σημαντικά υψηλότερο από τον αντίστοιχο μέσο όρο της Ε.Ε., της Ελλάδας αλλά και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Στο παρακάτω γράφημα φαίνεται η διαφορά αυτή. Είναι προφανές ότι η συρρίκνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας τα τελευταία έτη έχει οδηγήσει το ποσοστό ανεργίας σε πρωτοφανή για την εποχή επίπεδα. Στο πλαίσιο αυτό, η Αναπτυξιακή Σύμπραξη "Προώθηση και διεθνοποίηση των τοπικών προϊόντων" στοχεύει στην ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων (του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα) με βασική επιδίωξη την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για τους ανέργους που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο Πρόγραμμα.
Νέοι επιστήμονες - Οι νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί, κ.λπ.) που πληρούν τις προϋποθέσεις οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στην υπ' αριθμ. πρωτ. 1155 (κωδικός πρόσκλησης 076601) πρόσκληση της ΕΔΑ/ ΠΔΕ (link στη σελίδα ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) υπάγονται επίσης στην κατηγορία των νέων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την εύρεση εργασίας και κατά συνέπεια αποτελούν ομάδα - στόχο του συγκεκριμένου Προγράμματος.

2) ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Η Α.Σ. "Προώθηση και διεθνοποίηση των τοπικών προϊόντων" έχει προσδιορίσει την περιοχή παρέμβασης (Π.Π.) του προτεινόμενου σχεδίου στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Αχαΐας.

3) ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
Το Πρόγραμμα αφορά σε ωφελούμενους που είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ. Επίσης απευθύνεται σε νέους επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στην υπ' αριθμ. πρωτ. 1155 (κωδικός πρόσκλησης 076601) πρόσκληση της ΕΔΑ/ ΠΔΕ. Η πράξη έχει προγραμματιστεί για 80 ωφελούμενους οι οποίοι θα ανήκουν στην ομάδα στόχου των ανέργων που κατοικούν στην περιφερειακή ενότητα Αχαΐας και επιθυμούν να εξειδικευτούν στις μεθόδους ανάπτυξης εξωστρέφειας και τις νέες τεχνολογίες στη λειτουργία των τοπικών επιχειρήσεων με στόχο την είσοδο ή επανένταξή τους στην αγοράς εργασίας.

4) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ -Tι περιλαμβάνει το Πρόγραμμα;
Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές δράσεις που όλες όμως στοχεύουν στην διάγνωση των αναγκών της τοπικής οικονομίας και την στήριξη του πληθυσμού των ωφελουμένων στον Νομό Αχαΐας με στόχο την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Οι δράσεις για τους ωφελούμενους εντάσσονται σε 4 μεγάλες κατηγορίες:
ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ / ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ / ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

5)ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η ημερομηνία έναρξης προσδιορίζεται στις 16/8/2013 ενώ η λήξη της πράξης στις 31/12/2014. Συνολικά η διάρκεια του έργου διαμορφώνεται σε 16,5 μήνες.
Μετά το 2014, θα συνεχιστεί το Πρόγραμμα;
Το Πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 3 "Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες" της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: "Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού" του Θεματικού ’ξονα 4 "Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ). Η κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου θα συνεχίσει να υφίσταται και μετά το 2014, ενδεχόμενα με άλλη μορφή. Σε κάθε περίπτωση, την 5η προγραμματική περίοδο ο προγραμματισμός αποδίδει σημαντικό βάρος στα ζητήματα άρσης των αποκλεισμών και στήριξης των ευπαθών κοινωνικά ομάδων.