ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

1) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει όλες τις παρεμβάσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης αλλά και των ειδικών ακροατηρίων (τοπικοί φορείς, κεντρικοί φορείς, άλλες αναπτυξιακές συμπράξεις, ωφελούμενες ομάδες, κ.λπ.) σχετικά με τους στόχους, το περιεχόμενο και τα αναμενόμενα αποτελέσματα των παρεμβάσεων του Προγράμματος. Οι παρεμβάσεις ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης περιλαμβάνουν:
ΔΡΑΣΗ 1. Διοργάνωση ημερίδων Πρόκειται ίσως για την πιο σημαντική δράση δημοσιοποίησης και προβολής του Σχεδίου Δράσης η οποία εξυπηρετεί και τον σκοπό της δράσης της δικτύωσης αλλά και αυτόν της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Ημερίδες έχουν προγραμματιστεί τόσο κατά την αρχική περίοδο υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης όσο και καθόλη τη διάρκεια μέχρι και το πέρας των εργασιών.
ΔΡΑΣΗ 2. Έντυπο ενημερωτικό υλικό και δημοσιεύσεις- διαφημίσεις σε ΜΜΕ Αντικείμενο της δράσης είναι ο σχεδιασμός, η αναπαραγωγή και η διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού (φυλλάδια, μπροσούρες, οδηγούς, αφίσες, κλπ.) και ανακοινώσεων και δημοσιεύσεων (καταχωρήσεις, δελτία τύπου, κλπ.) αλλά και ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σποτ, η θεματολογία των οποίων θα αφορά σε επιμέρους στοιχεία του Έργου και θα διαφοροποιείται ανάλογα με την φάση στην οποία βρίσκεται η Πράξη (έναρξη, υλοποίηση, λήξη).
ΔΡΑΣΗ 3. Οργάνωση και λειτουργία γραφείο ενημέρωσης (info-desk) Για τους σκοπούς του Προγράμματος, συστάθηκε και λειτουργεί Γραφείο Ενημέρωσης (info-desk) το οποίο λειτουργεί καθημερινά 10.00 - 13.00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ενημέρωσης για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με το Έργο αλλά και για το ενημερωτικό υλικό των προγραμμάτων κατάρτισης.
2) ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Οι δράσεις δικτύωσης εντάσσονται στην βασική δομή του Προγράμματος. Στόχος των δράσεων δικτύωσης είναι η δημιουργία οικονομιών κλίμακας, από την επικοινωνία και συνέργεια των εμπλεκόμενων μερών (ωφελουμένων- επιχειρήσεις - Αναπτυξιακή Σύμπραξη) και η δυνατότητα ενεργοποίησης φορέων εκτός του εταιρικού σχήματος (γενικός πληθυσμός - τοπικοί φορείς - άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις). Οι παρεμβάσεις δικτύωσης θα μπορούσαν να διαχωριστούν σε 3 βασικές κατηγορίες και συγκεκριμένα:
Α) Δικτύωση του πληθυσμού των ομάδων ωφελουμένων με τις επιχειρήσεις,
Β) Δικτύωση των φορέων που συμμετέχουν και εκπροσωπούν την Αναπτυξιακή Σύμπραξη "Προώθηση και διεθνοποίηση των τοπικών προϊόντων" με τους τοπικούς φορείς του Νομού Αχαΐας,
Γ) Δικτύωση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης "Προώθηση και διεθνοποίηση των τοπικών προϊόντων" με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις.

Τα παραπάνω θα πραγματοποιηθούν μέσω της ακόλουθης δράσης:
ΔΡΑΣΗ 1. Δημιουργία και λειτουργία δικτύου εσωτερικής οργάνωσης- δικτύου τοπικών και υπερτοπικών φορέων και ανοικτού portal επικοινωνίας. Αντικείμενο της δράσης είναι η δημιουργία μίας υποομάδας της Ομάδας Έργου η οποία θα αναλάβει να συντονίζει το σύνολο των δράσεων δικτύωσης, η ολοκληρωμένη και αποτελεσματική δικτύωση των μελών/ εταίρων της Α.Σ., η δικτύωση της Α.Σ. με τρίτους και συγκεκριμένα
α) επιχειρήσεις των κρίσιμων κλάδων υπαγωγής του Σχεδίου Δράσης,
β) τοπικούς φορείς που ασχολούνται άμεσα και έμμεσα με την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση,
γ) κοινωνικούς εταίρους,
δ) θεσμικούς φορείς εκπροσώπησης των ομάδων - στόχου,
ε) άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις με συναφή ή και μη αντικείμενα Έργου σε γειτονικές, ή μη, περιοχές παρέμβασης, κ.λπ. (ενδεικτικά: επιμελητήρια, ΣΕΒ, εμπορικοί σύλλογοι Εργατικό Κέντρο και γενικά εκπρόσωποι εργαζομένων, ΟΑΕΔ, σύλλογοι πολιτών με κοινωνικά ενδιαφέροντα, εκκλησία, φιλανθρωπικά σωματεία κ.ά.) και η ηλεκτρονική δικτύωση της Α.Σ. με όλες τις κατηγορίες κοινού.

3) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Οι δράσεις αυτής της κατηγορίας αποσκοπούν στην απόκτηση από τους ωφελούμενους των αναγκαίων επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων αλλά και πιστοποιήσεων των προσόντων τους. Για να προμηθευτούν οι ωφελούμενοι τα αναγκαία εφόδια για την είσοδο ή επανένταξη τους στην αγορά εργασίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος θα πραγματοποιηθούν 2 προγράμματα κατάρτισης στα ακόλουθα αντικείμενα
" ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
" ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
που συνδέονται απόλυτα με τα χαρακτηριστικά των ωφελουμένων. Θα δημιουργηθούν συνολικά 4 τμήματα καταρτιζομένων δυναμικότητας 20 ατόμων το κάθε ένα (2 τμήματα των 20 ατόμων για κάθε πρόγραμμα κατάρτισης). Η κατάρτιση έχει προγραμματιστεί και θα υλοποιηθεί το διάστημα 1/12/2013 - 30/4/2014. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν τρεις κύκλοι επιμόρφωσης σε συναφή πεδία. Η επιμόρφωση αφορά στην εξατομικευμένη υποστήριξη μικρού αριθμού ωφελούμενων μέσα από την παρακολούθηση σεμιναρίων, ημερίδων, εκπαιδευτικών επισκέψεων κλπ.

4) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί επίσης βασική δέσμη ενεργειών που αναλαμβάνει η Αναπτυξιακή Σύμπραξη στο πλαίσιο του παρόντος Σχεδίου Δράσης. Αφορά στην ενημέρωση και υποστήριξη των ωφελουμένων για τους στόχους του σχεδίου και τη συνολική προετοιμασία τους προκειμένου να προχωρήσουν σε είσοδο ή επανένταξη στην αγορά εργασίας. Στόχος της παρούσας δράσης είναι η ανάληψη και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων προκειμένου να επιτευχθεί η συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελουμένων σε θέματα απασχόλησης, με ταυτόχρονη εφαρμογή τεχνικών ένταξης των ομάδων αυτών. Μέσω των δράσεων συμβουλευτικής αναδεικνύονται τα ατομικά χαρακτηριστικά κάθε ωφελουμένου και πραγματοποιείται εντατική προσπάθεια προετοιμασίας και υποστήριξης για είσοδο ή επανένταξη στην αγορά εργασίας. Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο των Δράσεων Πληροφόρησης - Συμβουλευτικής - Υποστήριξης τα εξειδικευμένα Στελέχη - Σύμβουλοι προσφέρουν τις παρακάτω εξατομικευμένες υπηρεσίες ως ξεχωριστές και συμπληρωματικές μεταξύ τους ενέργειες:
" Τεκμηριωμένη πληροφόρηση για την τοπική αγορά εργασίας:
- Προσφερόμενες θέσεις εργασίας για τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα.
- Προγράμματα ένταξης ανέργων.
- Ενέργειες κατάρτισης - επιμόρφωσης.
- Προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης.
- Προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.
- Διασύνδεση με φορείς και επιχειρήσεις.
- Διασύνδεση με συνεταιρισμούς, φορείς εκπροσώπησης παραγωγών, κλπ.
" Ψυχοκοινωνική στήριξη:
- Υποστήριξη και ενδυνάμωση.
- Ενεργοποίηση και ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων με στόχο την επαγγελματική ένταξη και επανένταξη.
- Ψυχολογική και κοινωνική στήριξη σε άτομα που κινδυνεύουν ή έχουν βιώσει τον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας ή και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
" Συμβουλευτική Απασχόλησης - Διαχείριση Σταδιοδρομίας:
- Τεχνικές Αναζήτησης εργασίας.
- Οργάνωση Επαγγελματικού Φακέλου (Βιογραφικό σημείωμα, Συνοδευτικές επιστολές, κ.α.)
- Προετοιμασία για συνέντευξη επιλογής.
- Στοιχεία Επαγγελματικού προσανατολισμού.
" Νομική Συμβουλευτική:
- Διευκόλυνση στη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων.
- Ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις στο χώρο εργασίας.
- Παροχή νομικών συμβουλών για θέματα που εκκρεμούν από προηγούμενες εργασίες.
- Αρωγή σε θέματα αλλοδαπού δικαίου, σε περιπτώσεις συνεργασίας ή εργασίας στο εξωτερικό.
- Ενημέρωση Στελεχών Συμβουλευτικής. - Οργάνωση ομαδικών καθοδηγούμενων συζητήσεων με σκοπό την επίλυση ζητημάτων και την ανταλλαγή εμπειριών
. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται εξατομικευμένα και σε ομάδες. Επιπλέον αυτών, μέσα από την παρακολούθηση των ωφελουμένων και με βάση της προσωπικές τους ανάγκες και τις εξελίξεις στο χώρο της εργασίας, οργανώνονται ενημερωτικές συζητήσεις - ομαδικές παρουσιάσεις.

5) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Τεχνική στήριξη των επιχειρηματικών ομάδων που θα συγκροτηθούν για τη σύσταση των νέων επιχειρήσεων. Οι Φορείς Στήριξης της Επιχειρηματικότητας θα έχουν καθημερινή επαφή με τις επιχειρηματικές ομάδες και θα παρέχουν την απαραίτητη στήριξη για τη σύστασή τους ως εξής:
" Δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) με αναλυτική περιγραφή της οργάνωσης, της δομής, των δραστηριοτήτων, των απαιτούμενων πόρων, του απαιτούμενου εξοπλισμού, κλπ. αλλά και ανάλυση κόστους - οφέλους, ανάλυση ρίσκου και εκτίμηση των οικονομικών ροών της νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας.
" Στήριξη κατά την αναζήτηση και διαμόρφωση επαγγελματικού χώρου και διερεύνηση για την αγορά του κατάλληλου εξοπλισμού.
" Στήριξη στις διαδικασίες νομικής σύστασης της επιχείρησης, έκδοσης άδειας λειτουργίας και έναρξης οικονομικής δραστηριότητας (κατάρτιση καταστατικού, ασφάλιση μελών κ.α.)
" Σύνδεση με τοπικούς φορείς που μπορεί να τους στηρίξουν (π.χ. επαφές με το Δήμο για πιθανή παραχώρηση χώρου ή εξασφάλιση οποιασδήποτε άλλης στήριξης της επιχείρησης).
" Στήριξη για την αναζήτηση χρηματοδότησης από άλλα προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. Για παράδειγμα, ενημέρωση και σύνδεση με φορείς που διαχειρίζονται σχετικά προγράμματα των Υπουργείων Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Αγροτικής Ανάπτυξης, κ.α,
" Στήριξη για την κατάρτιση και υποβολή φακέλου υποψηφιότητας σε κάποιο από τα παραπάνω προγράμματα.
" Έρευνα αγοράς για την εκτίμηση εισόδου της νέας επιχείρησης στην τοπική αγορά και τον προσδιορισμό του μεριδίου που δύναται να διεκδικήσει ως νεοεισερχόμενη επιχείρηση στον κλάδο.
" Επιλογή και αξιολόγηση προσωπικού σε περίπτωση που απαιτηθεί στελέχωση για την έναρξη ή/ και περαιτέρω λειτουργία της νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας.
" Προώθηση συμφωνιών μεταξύ κοινωνικών επιχειρήσεων, φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και μεγάλων ιδιωτικών - τοπικών επιχειρήσεων.