ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αντικείμενο της δράσης "Συμβουλευτική Υποστήριξη Εργοδοτών (mentoring)" είναι η προσέγγιση, ενημέρωση των επιχειρήσεων για τους στόχους του σχεδίου, η επιλογή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων που θα προσλάβουν ωφελούμενους και η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και mentoring στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.
Στόχος της παρούσας δράσης είναι η ανάληψη και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων προκειμένου να επιτευχθεί η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργοδοτών για τους σκοπούς του Έργου, με ταυτόχρονη παρουσίαση - προώθηση πολιτικών ένταξης των ομάδων - στόχου. Επιπρόσθετα όμως εμπεριέχει και την υλοποίηση ενεργειών συμβουλευτικής προς τις επιχειρήσεις και mentoring στους εργοδότες, ήτοι
" Ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τα υπάρχοντα κίνητρα για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
" παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων δημιουργία και παρακολούθηση σχεδίου ανάπτυξης των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Ειδικότερα θα παρέχονται υπηρεσίες που αφορούν:
" την ενημέρωση πληροφόρηση των επιχειρήσεων της περιοχής αναφορικά με το σχέδιο δράσης.
" την αναζήτηση και προσέγγιση των επιχειρήσεων που θα μπορούσαν να προσλάβουν ωφελούμενους του σχεδίου δράσης.
" την πληροφόρηση των επιχειρήσεων για πολιτικές που σχετίζονται με την απασχόληση.
" την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των εργοδοτών σε ζητήματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
" την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των εργοδοτών σε θέματα σχετικά με τη διαχείριση της διαφορετικότητας στο χώρο εργασίας.
" την πληροφόρηση των εργοδοτών για κίνητρα που προσφέρονται μέσω προγραμμάτων για την δημιουργία θέσεων εργασίας.
" την παρουσίαση καλών πρακτικών επιχειρήσεων και εργοδοτών σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
" την διοργάνωση ειδικών προγραμμάτων διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, παροχή ειδικής συμβουλευτικής για την επιλογή, ενσωμάτωση των νεοπροσληφθέντων ωφελούμενων στο εργασιακό περιβάλλον και την ανάπτυξη τους. την υποστήριξη των επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση αναζήτησης, συμμετοχής σε προγράμματα επιχειρησιακής ανάπτυξης και χρηματοδότησης.